ลาในฝูงโค

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2564

20-4-64-1-b.jpg

ลาในฝูงโค

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลาเดินตามฝูงโคไป

เเม้จะร้องว่า ข้าเป็นโค ข้าเป็นโค

เเต่สีของมันไม่เหมือนโค

เสียงก็ไม่เหมือน รอยเท้าก็ไม่เหมือน

มันได้เเต่เดินตามฝูงโค

ร้องไปว่า ข้าเป็นโค ข้าเป็นโค เท่านั้น ฉันใดก็ดี

ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เดินตามหมู่ภิกษุ

เเม้ประกาศไปว่า ข้าเป็นภิกษุ ข้าเป็นภิกษุ

เเต่ฉันทะในการสมาทานอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา

เเละอธิปัญญาสิกขา ของภิกษุรูปนั้น ไม่มีเหมือนภิกษุอื่นๆ

ภิกษุนั้นก็ได้เเต่เดินตามหมู่ภิกษุ

ประกาศไปว่า ข้าเป็นภิกษุ ข้าเป็นภิกษุ เท่านั้น

ฉันนั้นเหมือนกัน

คัทรภสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๔๔๘

 Total Execution Time: 0.00058626731236776 Mins