บ้า

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2564

27-4-64-2-b.jpg

บ้า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ อย่างนี้ไม่ควรคิด

ผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนเเห่งความเป็นบ้า

ได้รับความลำบากเปล่า คือ

๑. พุทธวิสัยเเห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย...

(เช่น คิดเรื่องสัพพัญญุตญาณของพระตถาคต)

๒. ฌานวิสัยเเห่งผู้ได้ฌาน

(เช่น คิดเรื่องอภิญญา)

๓. วิบากเเห่งกรรม...

(เช่น คิดเรื่องวิบาก เเละการให้ผลของกรรม)

๔. โลกจินดา

(เช่น คิดเรื่องใครสร้างโลก , ดวงจันทร์)

อจินติตสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๓๕

 Total Execution Time: 0.0005196491877238 Mins