ที่สุดของพรหมจรรย์

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2564

28-4-64-2-b.jpg

ที่สุดของพรหมจรรย์

ดูก่อนภิกษุ

อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘

คือ สัมมาทิฎฐิ (เห็นถูก)

สัมมาสังกัปปะ (คิดถูก)

สัมมาวาจา (วาจาถูก)

สัมมากัมมันตะ (การงานถูก)

สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูก)

สัมมาวายามะ (เพียรถูก)

สัมมาสติ (ระลึกถูก)

สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่นถูก)

นี้เเลเป็นพรหมจรรย์

ความสิ้นราคะ

ความสิ้นโทสะ

ความสิ้นโมหะ

นี้เป็นที่สุดเเห่งพรหมจรรย์

ปฐมภิกขุสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๒๒

 

 Total Execution Time: 0.00060059626897176 Mins