กำไร-ขาดทุน

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2564

30-4-64-2-b.jpg

กำไร-ขาดทุน

ดูก่อนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะก็ดี

พราหมณ์ก็ดี ปวารณากับสมณะหรือพราหมณ์นั้น ให้บอก

ขอปัจจัยได้

บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใด "ไม่ให้ปัจจัยนั้น" บุคคลนั้น

ถ้าตายจากอัตภาพนั้น มาสู่อัตภาพนี้ หากประกอบการ

ค้าขายอันใด การค้าขายอันนั้น ย่อมขาดทุน

บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใด "ให้ปัจจัยนั้นไม่เท่าที่ประสงค์"... 

หากประกอบการค้าขายอันใด การค้าขาย

อันนั้น ย่อมได้กำไรไม่เท่าที่ประสงค์

บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใด "ให้ปัจจัยนั้นตามที่ประสงค์"...

หากประกอบการค้าขายอันใด การค้าขาย

อันนั้น ย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์

บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใด "ให้ปัจจัยนั้นยิ่งกว่าที่ประสงค์"...

หากประกอบการค้าขายอันใด การค้าขาย

อันนั้น ย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์

วณิชชสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๓๘

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010565320650736 Mins