เห็นถูก

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2564

31-5-64-2-b.jpg

เห็นถูก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลี หรือเดือยข้าวยวะ (ข้าวเหนียว)

ที่บุคคลตั้งไว้ถูก (ตั้งในเเนวตรง)

มือหรือเท้าย่ำเหยียบเเล้ว จักทำลายมือหรือเท้า

หรือว่าจักให้ห้อเลือด

ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้

ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะเดือยอันบุคคลตั้งไว้ถูก ฉันใด

ภิกษุนั้นเเล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

จักทำลายอวิชชา

จักยังวิชชาให้เกิด

จักทำนิพพานให้เเจ้ง

ด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูก

ด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ถูก

ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้

ข้อนั้นเพราะเหตุไร

เพราะความเห็นตั้งไว้ถูก

สุกสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๓๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00065978368123372 Mins