มธุรสวาจา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2564

3-7-64-1-b.jpg

มธุรสวาจา

ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะต่างชื่นชมในคุณธรรมของกันเเละกัน

(พระสารีบุตร) : อาวุโส เปรียบเหมือนก้อนหินเล็กๆ ที่บุคคลเอาไปวางเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์ ฉันใด เราเมื่อเปรียบเทียบกับท่านมหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เเท้จริง ท่านมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ เมื่อจำนงอยู่พึง (มีชีวิต) ตั้งอยู่ได้ตลอดกัปเเล

(พระมหาโมคคัลลานะ) : อาวุโส ก้อนเกลือเล็กๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ ฉันใด เมื่อผมเปรียบเทียบท่านพระสารีบุตร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เเท้จริง ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรงยกย่องเเล้ว โดยปริยายมิใช่น้อย มีอาทิว่า ภิกษุผู้ถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพาน เป็นผู้เยี่ยมด้วยปัญญา ด้วยศีล เเละอุปสมะ (ความสงบใจ หรือนิพพาน) คือ พระสารีบุตร

ฆฏสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๗๕๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00066338380177816 Mins