คำอธิษฐานภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2564

คำอธิษฐานภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)

คำอธิษฐานภาษาไทย (แบบดั้งเดิม)

• ขอเดชะบุญ ตั้งจิตเจตนา ศรัทธาเปรมปรีดิ์ ชื่อว่าเข็ญใจ อย่าได้เกิดมี แก่ตัวข้านี้ จนถึงนิพพาน
• ทุกข์โศกโรคภัย อัปรีย์จัญไร อย่าได้แผ้วพาน ขอให้ชมชื่น ข้ายืนยาวนาน ได้บวชลูกหลาน ได้การกุศล
• อุปัจเฉทะกะกรรม อย่าได้ครอบงำ เข้าจราจล เมื่อข้าดับจิต ชีวิตวายชนม์ เดชะกุศล ช่วยแนะนำไป
• เมื่อข้าดับจิต ขอให้เนรมิต บังเกิดเร็วไว ให้ได้วิมาน ยวดยานสุกใส สุมทุมเปลวไฟ อย่าได้เกิดมี
• แม้นถือกำเนิด กลับชาติมาเกิด ให้สูงศักดิ์ศรีในวงศ์ประยูร สกุลผู้ดี ขัตติยะเมธี มั่งมีเงินทอง
• แก้วแหวนแสนทรัพย์ เนืองนองสมบัติ อย่าได้อาทร สมใจทุกอย่าง พงศ์เผ่าพวกพ้อง วงศ์ญาติพี่น้อง พรั่งพร้อมบริบูรณ์
• บิดามารดา อยู่ในศีลห้า ศีลแปดพร้อมมูล เมื่อยังไม่ได้ ขอให้ใจบุญ ผลธรรมอนุกูล มโนเปรมปรีดิ์
• เกิดชาติใดใด ห่างทุกข์ห่างไข้ ขอใจยินดี ศีลห้าประการ ผลทานบารมี สมบัติมากมียิ่ง ๆ ฃื้นไป
• ดวงจิตอิจฉา โทโสโกรธา โมโหหลงใหล ขอจงห่างสิ้น มลทินอันใด จงหลีกหนีไกล จากกิเลสสันดาน
• อะเสวะนา พระเจ้าเทศนา พาลาอหังการ อย่าได้เกิดร่วม เคหะสถาน ขอพบเมธาจารย์ ผู้มีปัญญา
• ให้เป็นประโยชน์ รู้แจ้งในโสต คุณโทษโทษา ข้าคิดสิ่งใด จงเป็นวาจา เผยพจน์ออกมา ถูกต้องบาลี
• ปราศจากมุสา ให้เป็นสัมมา กล่าวคำวาที คำใดมีผล กุศลช่องชี้ รู้แท้เมธี ยกอรรถออกผล
ข้าขออธิษฐาน คุณศีลคุณทาน กองการกุศล สมบัติพัสถาน โอฬารจงดล สำเร็จมรรคผล เหมือนอุบลวรรณา (ชายว่าเหมือนพระโมคคัลลาน์)
• เกิดดับกลับชาติ ยังตัดมิขาด ปราศจากราคา จะมีคู่ครอง ให้ต้องวิญญาณ์ มีบุตรธิดา ให้ข้าช่วงใช้
• ว่านอนสอนง่าย รูปโฉมเฉิดฉาย ลํ้าเลิศเกรียงไกร มะเร็งกลากเกลื้อน ขี้เรื้อนใดใด กุฏฐังจัญไร อย่าได้เกิดมี 
• ขอให้รูปกาย ข้างามเฉิดฉาย ไร้สิ่งราคี เป็นที่รักใคร่ ชอบใจยินดี ดังแก้วมณี ไม่มีมลทิน
• ขออย่าไกลจาก วิบัติพลัดพราก จากบ้านฐานถิ่น บิดามารดา พร้อมหน้าอยู่กิน จนกว่าสูญสิ้น ถึงดับชีวา
• โซ่ตรวนจองจำ ชั่วช้าระยำ อย่าต้องกายา จงได้ไกลจาก เหมือนดินกับฟ้า พระอาทิตย์จันทรา อย่ามาราวี
• เดชะกุศล ตั้งสัตย์อธิษฐาน พานพบพระชินศรี นับว่าเป็นบุญ กุศลช่วยชี้ พบองค์มุนี โปรดสัตว์สงสาร
• ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน พบพระศรีอาริย์ ได้กราบได้ไหว้ จิตใจเบิกบาน บรรลุนิพพาน สมปรารถนา
• ขอเป็นโอรส ห้าวแดนไตรทศ ธิราชราชา เป็นพระภิกษุณี ยินดีศรัทธา ดับชาติสังขาร์ เข้าสู่นิพพาน. (ชายว่า เป็นพระภิกษุ)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00052585204442342 Mins