ทำก่อน

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2564

26-8-64-2-b.jpg

ทำก่อน

ภาษิตของพระหาริตเถระ

ผู้ใดมุ่งจะทำงานที่ควรทำก่อน

ไพล่ไปทำในภายหลัง

ผู้นั้นย่อมพลาดจากฐานะ อันนำมาซึ่งความสุข

และย่อมเดือดร้อนในภายหลัง

งานใดควรทำ ก็พึงพูดถึงแต่งานนั้นเถิด

งานใดไม่ควรทำ ก็ไม่ควรพูดถึงงานนั้น

คนไม่ทำ มีแต่พูด บัณฑิตทั้งหลายก็รู้ทัน

พระนิพพาน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว

เป็นสุขจริงหนอ

ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี คือ กิเลส

เป็นธรรมเกษม เป็นที่ดับทุกข์

หาริตเถรคาถา มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๓๑๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00057380199432373 Mins