ไม่ต้องรักษา

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2564

13-9-64-3-b.jpg

ไม่ต้องรักษา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สิ่งที่ตถาคตไม่ต้องรักษา ๔ ประการ คือ

๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ กายทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษา ด้วยคิดว่า ขอคนอื่นอย่าได้ทราบกายทุจริตของเราเลย ดังนี้ ย่อมไม่มีเเก่ตถาคต

๒.  ...ตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ...ฯ

๓. ...ตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ ...ฯ

๔. ...ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ การเลี้ยงชีพผิด ที่ตถาคตจะพึงรักษา ด้วยคิดว่า ขอคนอื่นอย่าได้ทราบมิจฉาชีพของเราเลย ดังนี้ ย่อมไม่มีเเก่ตถาคต

อรรถ. ธนิยสูตร มก. เล่ม ๔๖ หน้า ๗๖

 Total Execution Time: 0.00059700012207031 Mins