นานเเค่ไหนก็ต้องคอย

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2564

9-10-64-1-b.jpg

นานเเค่ไหนก็ต้องคอย

ภาษิตของพระอัญญตราเถรี

ตั้งเเต่ข้าพเจ้าบวชมาตลอด ๒๕ ปี

ยังไม่ประสบความสงบจิต

เเม้ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเลย

ข้าพเจ้าไม่ได้ความสงบจิต

มีจิตชุ่มด้วยกามราคะ

ประคองเเขนทั้งสองคร่ำครวญเข้าไปสู่วิหาร

ข้าพเจ้านั้น ได้เข้าไปหาภิกษุณีที่ควรเชื่อถือ

ภิกษุณีนั้นได้เเสดงธรรม

เรื่องขันธ์ อายตนะ เเละธาตุ*  เเก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าฟังธรรมของท่านเเล้ว

เข้าไปนั่ง ณ ที่ควรเเห่งหนึ่ง

ระลึกชาติได้

ข้าพเจ้าชำระทิพยจักษุให้หมดจดเเล้ว

ชำระเจโตปริยญาณ (ญาณรู้ใจผู้อื่น)

เเละโสตธาตุให้หมดจดเเล้ว

เเม้ฤทธิ์ ข้าพเจ้าทำให้เเจ้งเเล้ว

ข้าพเจ้าบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเเล้ว

ทำอภิญญา ๖ ให้เเจ้งเเล้ว

ได้ปฎิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าเเล้ว

อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา มก. เล่ม ๕๔ หน้า ๑๒๖

 

ขันธ์ : กองของรูปธรรมเเละนามธรรม ๕ หมวด ที่มารวมกันเข้าเป็นชีวิต

คือ รูป, เวทนา (ความรู้สึก), สัญญา (ความจำได้), สังขาร (ความคิดปรุงเเต่ง), วิญญาณ (ความรู้เเจ้งอารมณ์)

อายตนะ : สิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้ เช่น ตาเชื่อมกับรูป เป็นต้น

ธาตุ : สิ่งที่ทรงสภาวะของตัวเองตามที่เหตุปัจจัยปรุงเเต่งขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00058201551437378 Mins