โครงการเด็กไทยร้อยดวงใจห่างไกลอบายมุข

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2548

 

 

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2547 ซึ่งพระองค์ท่านได้แสดงความห่วงใยเยาวชนไทยเกี่ยวกับ เรื่องการสูบบุหรี่ และสอดคล้องตามนัยประราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (10) และมาตรา 45 ในการห้ามจำหน่ายสุรา บุหรี่ให้แก่เด็ก และห้ามเด็กซื้อหรือเสพสุรา หรือบุหรี่ ตลอดจนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้เกิดความร่วมมือไม่จำหน่าย ไม่ซื้อ ไม่เสพสุรา บุหรี่ และสิ่งมอมเมาอื่น ๆ เช่น เกมส์ออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยร่วมรณรงค์และต่อต้าน การซื้อ การขาย บุหรี่ สุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของร้านอินเตอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์) แก่เด็กและเยาวชน

2. เพื่อเป็นการรวมพลังเด็กไทนต่อต้านการซื้อการขาย บุหรี่ สุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของร้านอินเตอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์) แก่เด็กและเยาวชน

3. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของการขาย การซื้อ การเสพ บุหรี่ และดื่มสุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์

4. เพื่อเป็นรูปแบบ (Model) ที่ดีแก่เยาวชนไทย

5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยสู่สังคมที่มีคุณภาพ

3. ระยะเวลา / พื้นที่ดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2547 - เดือน เมษายน 2548

พื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 18 ปี

4. กิจกรรมในการรณรงค์

ในกุรงเทพมหานคร

· จัดแถลงข่าวแผนงานรณรงค์ตามโครงการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรสงการพัฒราสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเชิญศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง ร่วมการรณรงค์

· เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเปิดให้บริการในพื้นที่ ๆ มีเด็กและเยาวชนมาเที่ยว หรือเป็นแหล่งพื้นที่ ๆ เด็กและเยาวชนนิยมมาทำกิจกรรม โดยให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service )

· จัดกิจกรรมการรณรงค์ ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 สาธารณชน ประชาชรทั่วไป โดยการประชาสัมพันธ์

o รายการวิทยุ และสปอทวิทยุ รวมทั้งออกสปอทในสถานีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วไป

o รายการสดทางโทรทัศน์

o รายการสารคดี 2 นาที ทางโทรทัศน์

o ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

o ข่าวแจกสื่อมวลชนทั่วประเทศ

กลุ่มที่ 2 เด็ก เยาวชน ครอบครัว

o สปอทโฆษณา สำหรับกิจกรรมทั่วไป

o เสื้อยืด สติกเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นผ้า ป้าน มือถือ เข็มกลัด ฯลฯ

o จัดรถยนต์ติดป้ายและกระจายเสียง

o จัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ

กลุ่มที่ 3 ขอความร่วมมือสถานประกอบการหรือร้านค้าต่าง ๆ ให้ช่วยรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย สุรา บุหรี่ และดำเนินกิจการประเภทร้านอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

การดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน

1. ประสานงานขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์

2. ขอการสนันสนุนการจัดทำสื่อประกอบแผนงาน

3. ขอการสนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้และจำหน่าย

4. ขอการสนันสนุนส่งตัวแทน และ/หรือ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

· ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้ร่วมรณรงค์และต่อต้านการซื้อ การขาย บุหรี่ สุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของร้านอินเตอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์) แก่เด็กและเยาวชน

· เด็กไทยได้ร่วมพลังต่อต้านการซื้อการขาย บุหรี่ สุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของร้านอินเตอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์) แก่เด็กและเยาวชน

· เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของการขาย การซื้อ การเสพ บุหรี่ และดื่มสุรา อบายมุข ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์

· มีรูปแบบ (Model) ที่ดีแก่เยาวชนไทย

· เด็กและเยาวชนไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพ

หมายเหตุ : จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00072696606318156 Mins