หนึ่งพรรษา...เพื่อคุณค่าตลอดชีวิต

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2546

 

 

.....นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าฤดูฝน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ อยู่พำนักพรรษาตามวัดวาอารามหรือบริเวณที่กำหนดขอบเขต งดการออกจาริกไปยังถิ่นต่างๆเป็นเวลา ๓ เดือน และช่วงเวลาแห่งการเข้าพรรษานี้เอง จึงเป็นโอกาสสำคัญให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปรารภความเพียรด้านธรรมะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมในตัวให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป

 

.....และเป็นประเพณีสืบเนื่องมาแต่โบราณ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ชายไทยทั้งหลายต่างนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ดำรงตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้ศึกษาและฝึกฝนตนเอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณธรรม อีกทั้งจะได้ปรับปรุง แก้ไข สิ่งที่ตนเองบกพร่องให้สมบูรณ์ เพื่อเตรียมตัวเป็นต้แบบคุณธรรมความดีที่โลกต้องการ เพราะโลกยังขาดแคลนต้นแบบที่ดีอีกมาก ได้นำวิถีชีวิตที่ดำเนินอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรม นำความสุขและความสำเร็จต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม

 

.....ดังนั้น การได้มีโอกาสใช้ชีวิตนักบวช แม้เพียงหนึ่งพรรษา เป็นหนทางอันประเสริฐนำพาชีวิตเราให้มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดได้ สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา จึงนับเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาอย่างดียิ่ง โอกาสดีๆเช่นนี้อาจพบพานได้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

.....พรรษา แปลว่า ฤดูฝน ตามพระธรรมวินัยกำหนดวันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ส่วนวันเข้าพรรษาหลัง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ สำหรับเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๔๖ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ตามรายละเอียด ดังนี้

 

คุณสมบัติ

๑.ประชาชนทั่วไป จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.๖ หรือปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี

๒.ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาอบรม

๔.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

๕.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคประจำตัว


การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๔๖

 

.....๑.ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทายาท (ธุดงค์พระ) วัดพระธรรมกาย โทร. ๐-๒๘๓๑-๑๘๔๐-๑  และ  ๐-๙๖๘๘-๓๔๒๗ 

.....๒.เฉพาะวันอาทิตย์ บริเวณเสา O8 และ N8 สภาธรรมกายสากล

 

หลักฐานการสมัคร

๑.รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๒ ใบ

๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด

๓.สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

๔.สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ชุด

๕.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง ๑ ชุด

 

.....ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และท่านใดมีความประสงค์ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบวช กรุณาโทร.๐-๙๗๗๖-๖๔๓๖ ยังมีการบำเพ็ญกุศลพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมากในเทศกาล คือ การอธิษฐานจิตงดเว้นจากบาป และอบายมุขต่างๆ โดยอนุวัติตามการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เช่น งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต งดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาต่างๆ บางคนนอกจากรักษาศีล ๕ เป็นปกติแล้ว วันเข้าพรรษาจึงถือโอกาสรักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติเช่นนี้นิยมเรียกว่า "คฤหัสถ์เข้าพรรษา"

 

.....พิธีทำบุญเด่นๆในเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก่ พิธีถวายเทียนพรรษา และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน แต่ประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนับวันจะลืมเลือนไป นั่นคือ พิธีอุปสมบทเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในสมัยโบราณถือเป็นพิธีบุญใหญ่ในช่วงหน้าฝนนี้ทีเดียว และเป็นการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญทั้งต่อผู้บวชและบุพการี

 

.....แล้วคุณล่ะ...ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ตั้งใจจะทำบุญอะไร ?

 

 Total Execution Time: 0.0030370990435282 Mins