สังคหวัตถุ

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2549

 

.....สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้ เหมือนหมุดหรือนอตที่ยึดอุปกรณ์ของรถให้อยู่ร่วมกันจนใช้งานได้

.....สังคหวัตถุ เกิดขึ้นได้เพราะมีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจ

 

สังคหวัตถุ มี 4 ประการ คือ

1. ทาน แบ่งปันสิ่งของให้กัน

2. ปิยวาจา พูดจาดีต่อกัน

3. อัตถจริยา ทำประโยชน์ให้กัน

4. สมานัตตตา วางตัวเหมาะสม

 

.....สังคหวัตถุ เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ เป็นหลักมนุษย์สัมพันธ์ เป็นเครื่องประสานสามัคคีเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและภราดรภาพ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0056745171546936 Mins