เริ่มที่ตนเอง

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2549

 

 

“บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน

สอนผู้อื่นผ่านหลังจึงไม่มัวหมอง”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๖

 

 Total Execution Time: 0.013458847999573 Mins