กาย วาจา ใจสุจริต

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2549

 

 

 

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์

อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์

ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย

แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๐๖

 Total Execution Time: 0.0011363506317139 Mins