คนๆ เดียว ก็ทำอะไรได้

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2549

  kk490818.jpg  

 

.....ศักยภาพ เป็นนิตยสารรายเดือนของสมาคมนักวิชาชีพไทยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังทำงานหาประสบการณ์อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ของญี่ปุ่น และนักศึกษาชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 

.....นิตยสารศักยภาพ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างนิสัยในเชิงสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในหมู่คนไทย บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนไทยสามารถสร้างอนาคตที่พึงปรารถนาของตนเองได้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัด และสอดคล้องกับความเป็นจริง


.....ฟังดูหนักแน่นและท้าทายอยู่ในที คนอ่อนแอด้อยประสบการณ์ หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วย และไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ ในขณะที่คนที่ผ่านการเรียนรู้ชีวิต การแก้ปัญหาและการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ แก่ตนเองมาแล้ว อาจจะเชื่อมั่นและพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีการสร้างอนาคตแก่ตนเองเช่นกัน...

 

.....อาตมภาพเฝ้าดูการรวมตัวกันอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมของ นักวิชาการชาวไทยในญี่ปุ่นคณะนี้มาตั้งแต่ต้น ได้ช่วยเหลือสนับสนุน บ้างบางโอกาส ความมุ่งมั่นฝันใฝ่ ปรารถนาให้เกิดสิ่งดีๆ แก่สังคม ไทยที่มีในใจคณะทำงานทุกคน ทำให้อาตมภาพรู้สึกชื่นชมอนุโมทนา และปรารถนาให้คนไทยเรามีพลังใจมุ่งมั่นเช่นนี้โดยทั่วกัน เพื่อว่าเราจะได้เข้าถึงและเข้าใจศักยภาพ ของตนเอง แล้วนำศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคตต่อไป

 

.....นิตยสารศักยภาพ มีข้อเขียนที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยเราหลายบทตอน ดังอาตมภาพคัดมาเสนอเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้บ้างเป็นบางตอน เช่น

 

คุณคนเดียว คุณจะทำอะไรได้ โลกไม่ใช่ภาพยนตร์
คุณไม่มีอำนาจ คุณจะทำอะไรได้? โลกไม่ใช่นิยาย
สิ่งแวดล้อมไม่อำนวย คุณจะทำอะไรได้? โลกมีแต่ความจริง
ชายตัวเล็กๆ ชื่อ ชินด์เลอร์ ช่วยชีวิตคนยิวนับพัน ให้รอดพ้นจากการสังหารหมู่ของนาซี

 

เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ แต่ไม่ใช่นิยาย

 

เพราะมันคือเรื่องจริง ในโลกที่มีแต่ความจริง

เขาบอกให้เรารู้ว่า

คุณคนเดียว คุณก็ทำได้

คุณไม่มีอำนาจ คุณก็ทำได้

เพียงแต่คุณตั้งใจ คุณก็ทำอะไรได้

คนๆ เดียว ก็ทำอะไรได้...


(คัดจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะนิตยสารศักยภาพ พฤษภาคม ๒๕๓๗)

 

.....คุณคนเดียว คุณก็ทำได้ คุณไม่ต้องมีอำนาจ คุณก็ทำได้ หลายคนอาจยังไม่ค่อยเข้าใจ... ไม่เห็นภาพชัดเจน ผู้เขียนจึงได้ให้เหตุผลไว้ในตอนท้ายสุดว่า เพราะเหตุใดเขาจึงคิดเช่นนี้ เชื่อเช่นนั้น นั่นคือ เพียงแต่คุณตั้งใจ คุณก็ทำอะไรได้ และคนๆ เดียวก็ทำอะไรได้ เป็นการตอกย้ำอีกครั้ง

 

.....ถูกต้อง...ขอเพียงเรามีความตั้งใจ... ตั้งใจจริง มุ่งมั่น เราจะค้นพบศักยภาพมากมายในตัวเรา สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ก็จะเกิด สิ่งที่คิดว่าเกินคาด...เกินหวังก็จะเป็นจริงทำใจของเราให้ตั้งมั่น แน่วแน่ ใช้การทำสมาธิและอธิษฐานจิตเป็นองค์ประกอบ ผลักดันให้เราไปถึงจุดหมายของแต่ละคนกันเถอะ...

 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา

มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสตี วา กโรติ วา

ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี.

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่

สำเร็จแล้วด้วยใจ, ถ้าบุคคลมีใจใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี

ทำอยู่ก็ดี, ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะใจใสนั้น

เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น

(พุทธพจน์)

 

 Total Execution Time: 0.0018559654553731 Mins