เหตุแห่งทุกข์

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2548

 

 

เมื่อมีจิตใจไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร
มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

 

 

ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๔๒

 Total Execution Time: 0.0011421680450439 Mins