ผู้ใดรู้แจ้ง

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2558

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ผู้ใดรู้แจ้งหนทางอันจะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลาย จากพญามัจจุราช ประกาศธรรมอันเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทุกชนชั้น ผู้นั้นเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้สดับฟัง เราเรียกบุคคลผู้นั้นว่า เป็นผู้รู้ เป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญาฉลาดในธรรมที่ใช่ทางและมิใช่ทาง ผู้นั้นย่อมหาอาสวะมิได้ และเป็นผู้มีสรีระในภพนี้ถึงที่สุดแล้ว"

 

    ผู้มีปัญญาที่สามารถพาตัวเองให้หลุดพ้นจากภพทั้งสามไปได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และยังช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ให้หลุดพ้นตามไปด้วย ผู้นั้นถือว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียสละ มีความเมตตากรุณา และนำประโยชน์สุขมาให้แก่มหาชน ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะการแบ่งปันความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์นั้น เป็นการให้สิ่งที่ดีเลิศแก่เพื่อนมนุษย์ และถือเป็นธรรมทานที่เหนือกว่าการให้ทั้งปวง บุคคลท่านนั้นคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมครูของพวกเรา

 Total Execution Time: 0.0011692682902018 Mins