ปาฏิหาริย์ คือสิ่งอัศจรรย์ ๓ อย่าง

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

 

ปาฏิหาริย์ คือสิ่งอัศจรรย์ ๓ อย่าง

 

ปาฏิหาริย์ คือสิ่งอัศจรรย์ ๓ อย่าง
 ๑. อิทธิปาฏิหาริย์    แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์
 ๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์  ดักใจทายใจได้เป็นอัศจรรย์
 ๓. อนุศาสนีปาฏิหาริย์  การสั่งสอนมีเหตุผลดีเป็นอัศจรรย์

 

 

    ที. สี. ๙/๓๓๙/๒๗๓-๔

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0020159006118774 Mins