มนต์ทั้งหลาย

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

มนต์ทั้งหลาย

 

อสชฺฌายมลา มนฺตา
อนุฏฐานมลา ฆรา
มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
ปมาโท รกฺขโต มลํ ฯ

" มนต์ทั้งหลาย ... มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
เรือน ... มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
ความเกียจคร้าน ... เป็นมลทินของผิวพรรณ
ความประมาท ... เป็นมลทินของผู้รักษา "

 

... พุทธพจน์ ...

 

 

 Total Execution Time: 0.0021384318669637 Mins