คนไม่เกียจคร้าน

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2558

 

 คนไม่เกียจคร้าน

 

นาลโส วินฺทเต สุขํ.
 คนไม่เกียจคร้าน ย่อมพบแต่ความสุข 

 กาลคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ.
 คนขยัน พึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่า  

วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ.
 จงมีความพยายามในหน้าที่ของตน  

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.
 ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0074990153312683 Mins