บุคคลไม่ควรทำลายประโยชน์ตน

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

บุคคลไม่ควรทำลายประโยชน์ตน

 

One should not allow 
others' great accomplishments 
discourage one's own 
goal.

บุคคลไม่ควรทำลาย
ประโยชน์ตน ด้วย
ประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก

             

  "พุทธพจน์"

 

 

 Total Execution Time: 0.0017197330792745 Mins