ผู้สงบปราศจากตัณหา

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2548

 

 

ผู้ใดพิจารณาเห็นความยิ่งและหย่อนในโลกแล้ว

ไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์ไหนๆ ในโลก

เรากล่าวว่า ผู้นั้นเป็นผู้สงบ ไม่มีกิเลสดุจควันไฟ

ไม่มีทุกข์ ปราศจากตัณหา ข้ามชาติชราได้


 

องฺ. ติก. ๒๐/๑๖๙

 Total Execution Time: 0.0023845831553141 Mins