ชีวิตของพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชน

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

ชีวิตของพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชน


            ชีวิตของพระภิกษุสามเณร ดำรงอยู่ได้ด้วยภัตตาหารที่สาธุชนนำมาถวายด้วยศรัทธา ครั้งแล้วครั้งเล่า คนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า
            ข้าวปลาอาหารนี้นอกจากให้กำลังกาย กำลังใจแล้ว ยังแปรเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อ เป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณร เพื่อให้พระภิกษุสามเณรบำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ดังที่พระภิกษุได้ปฏิญาณตนในวันอุปสมบทว่า 

 

สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ
แปลว่า ข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสละกองทุกข์ แลพทำพระนิพพานให้แจ้ง 


            ข้าวปลาอาหารของท่านทานบดีทั้งหลาย จึงเป็นประดุจอาหารทิพย์ อาหารที่เป็นไปเพื่อหนทางสวรรค์ และพระนิพพาน ท่านทานบดีทั้งหลายแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทร ฉันใด ท่อธารแห่งบุญก็ย่อมไหลไปสู่ทานบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นนิตย์ มหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ ฉันใด ทานบดีผู้หวังปราถนาบุญ ก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญ ฉันนั้น.

-----------------------------------------------------------------


๑ ทานบดี แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในทาน

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00059460004170736 Mins