ศรัทธาดุจสายฝน

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

ศรัทธาดุจสายฝน


            เมื่อมหาเมฆใหญ่ โปรยปรายสายฝนหล่อเลี้ยงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวออกรวง ให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยว ฉันใด พระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ เพราะสายธารแห่งพลังศรัทธาอันชุ่มเย็นของท่านทานบดีทั้งหลาย ที่หลั่งรินลงในพระพุทธศาสนา คอยบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาท ให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพระพุทธศาสนา ด้วยปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณบริโภค ทำให้พระภิกษุสามเณรปลอดกังวลในเรื่องปัจจัย ๔ มีเวลาในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลก ฉันนั้น


            วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้มาสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและหมู่ญาติ ด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกสืบไป ผลบุญนี้จะคอยสนับสนุนให้ประสพความสุข ความสำเร็จในชีวิต และเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้า ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00068045059839884 Mins