เหตุที่ทำให้ได้อายุ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

เหตุที่ทำให้ได้อายุ


            สรรพสิ่งในโลก ตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยแผ่นดิน ขาดแผ่นดินแล้วสรรพสิ่งไม่สามารถทรงอยู่ได้ ฉันใด โภคทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่ ล้วนต้องอาศัยอายุเป็นเครื่องรองรับ ฉันนั้น ขาดอายุแล้ว โภคทรัพย์ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่ แม้มีก็เหมือนไม่มี แม้การบำเพ็ญบุญบารมี เพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร ก็ต้องอาศียอายุเป็นเครื่องรองรับ บุคคลแม้จะเคยประพฤติผิดพลาดมาในอดีต เพราะความประมาท หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากมีอายุยืนก็ยังสามารถสั่งสมความดี แก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมา ให้ความดีส่งผลก่อน มีสุคติเป็นที่ไปประดุจหินก้อนโต อาศัยเรือลำใหญ่ก็ข้ามมหาสมุทรไปสู่ฝั่งได้อายุจึงมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างประมาณมิได้ 


ในพระพุทธศาสนา กล่าวถึงเหตุให้ได้อายุไว้อย่างน้อย ๕ ประการ คือ


            ประการแรก ไม่ทำปาณาติบาต
            ประการที่สอง การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
            ประการที่สาม การมีปกติกราบไหว้ อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญอยู่เป็นนิตย์
            ประการที่สี่ ให้ยารักษาโรคเป็นทาน


           วันนี้ท่านทานบดีตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ผู้ให้อาหารย่อมได้อายุทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ ” บุคคลหว่านพืชเช่นใด ก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น.

-----------------------------------------------------------------

๑ อายุวัฒนกุมาร มก. ๔๑/๔๖๓
๒ โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘
๓ โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00056068102518717 Mins