คนจน ๓ ประเภท

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

คนจน ๓ ประเภท

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ความยากจนเป็นทุกข์ของผู้ครองเรือนในโลก ”


           พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทว่า คนจนมี ๓ ประเภท คือ
ประเภทแรก คนยากจน เพราะในอดีตถูกความตระหนี่ครอบงำ จึงไม่ให้ทาน วิบากแห่งความตระหนี่จึงผลักสมบัติออกไป ทำให้ลำบากยากจน


ประเภทที่สอง คนอยากจน หมายถึง คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ตระหนี่หวงแหนทรัพย์ ไม่สั่งสมทานกุศลแม้มีทรัพย์มากก็ไม่ยอมให้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปวิบากแห่งความตระหนี่นี้ จะทำให้กลายเป็นคนยากจน จึงเรียกว่าคนอยากจน


ประเภทที่สาม คนจนยาก หมายถึง คนที่จะกลับมาจนอีกเป็นไปได้ยาก เพราะหมั่นสั่งสมทานกุศลอยู่เป็นนิตย์ บุญจากการให้ทานนี้จะมีอานุภาพดึงดูดโภคทรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้น เป็นเสบียงไว้ใช้ในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิด แสวงหาหนทางมรรคผลนิพพาน


           ท่านทานบดีทั้งหลาย ชีวิตของผู้สั่งสมทานกุศลอยู่เป็นนิตย์ ย่อมไม่รู้จักกับคำว่าลำบากยากจน จะมีโภคทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นไว้หล่อเลี้ยงชีวิต และรองรับการสร้างบารมี ทั้งยังเป็นแบบอย่างของผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นต้นบุญและต้นแบบของชนทั้งหลายสืบไป.

-----------------------------------------------------------------

๑ อิณสูตร มก. ๓๖/๖๖๔, มจ. ๒๒/๕๐๗

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 


 

 Total Execution Time: 0.0007774829864502 Mins