โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ เพียงแค่การสวดมนต์ก็พ้นได้ อัศจรรย์


รัตนสูตร เป็นพระสูตรที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย คือ คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มากล่าวเป็นสัจจะ
...อ่านต่อ
บทสวดนี้ เรามักได้ยินกันเป็นประจำเวลาพระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ว่า "ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฒฑะโน" เป็นต้นไป
...อ่านต่อ
   พุทธชัยมงคลคาถา หรือ "คาถาพาหุง" เป็นบทสวดที่คนนิยมสวดกันมาก เพราะเป็นบทสวดที่กล่าวถึงชัยชนะอันใหญ่ทั้ง ๘ ครั้งของพระพุทธเจ้า เพราะสวดขึ้นต้นด้วยคำว่า "พาหุง" จึงนิยมเรียกว่า "คาถาพาหุง" และสวดต่อด้วยมหาการุณิโกหรือชยปริตร
...อ่านต่อ
บทสวดอภยปริตร ซึ่งเริ่มด้วยคำว่า "ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ" เป็นบทสวดเพื่อป้องกันความหวาดกลัวจากฝันร้าย คำว่า "อภยะ" แปลว่า "ไม่ต้องกลัว" "ไม่มีภัย"
...อ่านต่อ
  โพชฌังคปริตร ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า "โพชฌังโค สะติ สังขาโต ธัมมานัง วิจะโย" เป็นบทกล่าวถึงองค์ธรรมสำหรับความรู้แจ้ง ๗ ประการ คือ สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิสมาธิ และอุเบกขา
...อ่านต่อ
 บทอังคุลิมาลปริตรที่เริ่มสวดด้วยคำว่า "ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต" ปรากฏในอังคุลิมาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระองคุลิมาลให้ทำสัจกิริยาแล้วอธิษฐานจิตเพื่อช่วยให้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกง่าย
...อ่านต่อ
บทสวดนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า "วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต" เป็นต้นไป มีอานุภาพในการป้องกันเหล่าอมนุษย์ไม่ให้มารบกวน
...อ่านต่อ
ธชัคคะ แปลว่า ''ยอดธง" ธชัคคสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงยอดธงอันเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงเมื่อมีภัย หรือความหวาดกลัว
...อ่านต่อ
วัฏฏกปริตร เป็นเรื่องราวของลูกนกคุ่มที่กำลังตกอยู่ ในภาวะอันตรายเนื่องจากไฟป่ากำลังลุกลามมาใกล้ตัว แต่ไม่สามารถจะบินหนีได้
...อ่านต่อ
โมระปริตร ซึ่งเริ่มด้วยคำว่า "อุเทตะยัญจักขุมา" เป็นต้นไป เป็นบทสวดที่นกยูงทองได้ท่องภาวนาทุกเช้าก่อน บินไปหาอาหารและทุกเย็นก่อนเข้ารังนอนจนปลอดภัยจากนายพราน
...อ่านต่อ
ขันธปริตร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อหิสูตร" เป็นบทสวดป้องกันงูพิษ ได้ชื่อว่า "ขันธปริตร" เพราะเป็นมนต์สำหรับป้องกันตัวจากอสรพิษร้าย มาจากคำว่า "ขันธ์" แปลว่า "กอง" หรือ "หมวด" ในที่นี้หมายถึง ร่างกาย
...อ่านต่อ
เมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดว่าด้วยเรื่องอานุภาพของเมตตา เหตุเกิดจากพระโดนผีหลอก จนต้องกลับมาขออาวุธคือเมตตาจากพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
มงคลสูตร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดกับการดำเนินชีวิต ๓๘ ข้อ มีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องมงคลที่มนุษย์ถกเกียงกันจนหาข้อยุติไม่ได้ จนเทวดาได้เข้าไปถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืน พระพุทธเจ้าได้ให้คำตอบว่า
...อ่านต่อ
เมื่อจะเริ่มสวดมนต์ หลังจากอาราธนาพระปริตรจบแล้วพระสงฆ์รูปที่ ๓ ก็จะกล่าวบทชุมนุมเทวดา เป็นการบอกกล่าวเพื่ออัญเชิญเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งใจฟังการสวดมนต์
...อ่านต่อ
ก่อนทำวัตรสวดมนต์ ควรอาบนํ้าชำระกายให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ ทำให้เหมือนกับว่า ขณะนั้น
...อ่านต่อ
ภาษาบาลี หรือ ภาษามคธ เป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
การสวดมนต์หรือสวดพระปริตรเป็นประจำ ย่อมส่งผลดีหลายประการ เมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวัน ย่อมเกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
เมื่อเราทำบุญที่บ้านและนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานต่างๆ หลังจากที่รับศีล พิธีกรจะกล่าวอาราธนาพระปริตรว่า "วิปัตติปฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา''
...อ่านต่อ
คำว่า "พระพุทธมนต์" หมายถึง พระพุทธพจน์อันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีปรากฏในพระไตรปิฏกบ้าง เป็นบทสวดที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง เป็นคาถาบ้าง เป็นพระสูตรบ้าง
...อ่านต่อ
เมื่อเราบูชาสิ่งใด ก็มักจะกล่าวคำบูชาด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการน้อมกาย วาจา ใจ บูชาสิ่งนั้น ชาวพุทธเมื่อบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ตาม
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ มีมูลเหตุมาจากการทำวัตร และการทำวัตรก็มีประเพณีความเป็นมาจากธรรมเนียมการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของพุทธบริษัทในอดีต เมื่อเข้าเฝ้าต้องกราบไหว้และคอยฟังโอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล