จงคิดดี พูดดี ทำดีเถิด ความดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
...อ่านต่อ
ในวิกฤติ ร้ายราวี มีโอกาส อย่าขี้ขลาด ขี้แย แพ้มารหมอง
...อ่านต่อ
เราสวดมนต์ มนต์สวดเรา เข้าถึงสุข บรรเทาทุกข์ บำบัดโศก วิโยคสูญ
...อ่านต่อ
การได้เกิด เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสน์ ในภพชาติ ปัจจุบัน นับอนันต์ผล
...อ่านต่อ
“ศูนย์เจ็ดสอง” ลองทำ สูตรสำเร็จ เลขดีเด็ด เคล็ดคาถา พาสุขใส
...อ่านต่อ
ยกบุญ...บุญยกเสริม สมบัติเพิ่มสุขภาพพลัง
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่เกิด พรประเสริฐ สูงสุด พุทธศาสนา
...อ่านต่อ
สัจธรรม ความเป็นจริง อิงอาศัย ความเป็นอยู่ ความเป็นไป นัยศึกษา
...อ่านต่อ
“กวีวันพระ” โรคกายทำลายคน
...อ่านต่อ
ผู้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ เข้าใจชัด อรรถธรรม ย้ำฝึกฝน
...อ่านต่อ
คิดดี พูดดี ทำดี คนมี ศีลธรรม นำจิต
...อ่านต่อ
“รวมพลพันธุ์ตะวัน” มีงานบุญ งานบ้าน งานศาสนา
...อ่านต่อ
“วิสาขบูชามหารำลึก” สิบห้าค่ำ เพ็ญเดือนหก ดิลกมาส
...อ่านต่อ
ปลื้มบุญปลื้มบารมี ปลื้มความดีปลื้มกุศล
...อ่านต่อ
“ได้หมดถ้าสดชื่น” ทั้งวันคืนทั้งตื่นหลับ
...อ่านต่อ
“วันคุ้มครองโลก” ยี่สิสอง เมษายน มงคลฤกษ์
...อ่านต่อ
คุณทำบุญ คุณต้อง ครองรักษา ใจศรัทธา สถิตบุญ คุณใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
“ตราบชีวิตยังหายใจ” ชีวิตเรา เราต้องใฝ่ ใคร่เรียนรู้
...อ่านต่อ
“สร้างบารมี” สร้างบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ฤดูกาล ผ่านเปลี่ยน เวียนหมุนไป บอกบ่งนัย ธรรมชาติ วิลาศหมาย
...อ่านต่อ
บรรพบุรุษ ชาติไทย ใจรักศาสน์ ภักดีชาติ สถิตมั่น อนันต์สมัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร