[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี
...อ่านต่อ
หลังจากสงฆ์ประพฤติถูกต้องตามแบบแผนพระวินัยในเรื่อง ๑) การชำระหลังถ่ายอุจจาระ ๒) การเข้าวัจกุฎีตามลำดับผู้มาถึงแล้ว ๓) ก็มีเหตุ ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรงบัญญัติพระวินัยการใช้ห้องสุขาเพิ่มอีก ดังมีเรื่องว่า
...อ่านต่อ
ครั้นต่อมา ภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระตามลำดับผู้พรรษาแก่กว่า ทำให้ พระภิกษุนวกะทั้งหลายที่มาถึงห้องส้วมก่อน และกำลังปวดอุจจาระก็ต้องรอ เมื่อท่านกลั้นอุจจาระไม่ไหวได้เป็นลมสลบลง
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงบัญญ้ติสิกขาบทก่อน หากไม่มีเหตุเกิดขึ้น การที่พระองค์ต้องทรงบัญญ้ติวัจจกุฎีวัตร ก็ด้วยมีเหตุการณ์อันไม่น่าเชื่อว่าจะ เกิดขึ้นได้ ดังเรื่องราวต่อไปนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร