บุคคลไม่ควรคบหาคนที่ปราศจากศรัทธา เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำ... ถ้าแม้บุคคลจะพึงขุดบ่อน้ำนั้น บ่อนั้นก็จะมีน้ำที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคนที่เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นคนที่ไม่เลื่อมใส ควรเข้าไปนั่งใกล้คนที่เลื่อมใส เหมือนคนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำ ฉะนั้น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ ซึ่งไม่มีใน มารดาบิดา เหมือนดอกบัวแตกต่างจากโคลนและตมที่เป็นแหล่งกำเนิด
...อ่านต่อ
สิ่งที่เป็นอนาคตควรเล็งดูก่อน คือ พ่อค้าต้องเล็งดูสินค้าก่อน พ่อค้าเกวียนต้อง
...อ่านต่อ
ธรรมดาไก่ย่อมคุ้ยเขี่ยหาแต่ที่กินได้ ฉันใด ภิกษุผู้ปรารภความเพียรก็ควรพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคอาหาร ไม่บริโภคเพื่อให้เกิดความคะนอง ความมัวเมา
...อ่านต่อ
พึงอันตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์ดี ย่อมมีผลไพบูลย์ ทำให้ผู้ปลูกหว่านดีใจ ฉันใด
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์นั้นเหมือนพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ เเละเหมือนบุรุษลงจากบันได ทรงเหยียดพระหัตถ์เเละพระบาททั้งสองประทับยืนไม่เปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
๔.๑ หมู่ภิกษุเปรียบเหมือนต้นหว้าใหญ่สูงร้อยโยชน์ พระอัครสาวกทั้งสองเปรียบเหมือนลำต้นที่ใหญ่ทั้งสองประมาณห้าสิบโยชน์ที่แผ่ไปทั้งเบื้องขวา และเบื้องซ้ายแห่งต้นไม้นั้น.
...อ่านต่อ
๓. คุณของพระธรรม ๓.๑ ราชรถวิจิตรงดงามยังคร่ำคร่าได้อันหนึ่งในร่างกายก็เข้าถึงความคร่ำคร่าแต่ธรรมของสัตบุรุษไม่ถึงความคร่ำคร่า
...อ่านต่อ
พระมหาบุรุษทรงพ้นแล้วจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง มีพระสันดานเบิกบาน ดุจดอกบัว ต้องแสงอาทิตย์ ฉะนั้น
...อ่านต่อ
ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์ ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวง
...อ่านต่อ
ถ้าวิญญูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเเม้ครู่เดียว เขาย่อมรู้เเจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสเเกง ฉะนั้น
...อ่านต่อ
บัณฑิต ๒.๑ เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ เเสงเงินเเสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิดเเห่งอริยมรรค1 อันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน.
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร