บุญนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆ ซึ่่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อย ถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มีมาก
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัlว่า "ทานที่บุคคลให้แล้วในบุญเขตใดมีผลมาก พึงเลือกให้ทานในบุญเขตนั้นเถิด เราตถาคตสรรเสริญการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ เพราะทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิไณยบุคคล ทั้งหลายย่อมมีผลมาก เหมีอนบุคคลผู้ฉลาดที่หว่านพืชลงไปในนาดีฉะนั้น"
...อ่านต่อ
น่าชื่นใจในหมู่คณะพวกเรา ลูกชายหญิงของหลวงพ่อ ลูกหลานของคุณยายนี่ยังกับเคี้ยวเพชรเป็นอาหารใจเด็ดเดี่ยวใสจริงๆ ทั้งแข็งทั้งแกร่งทั้งใส ในการที่กล้าที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลก โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใด
...อ่านต่อ
การเข้าถึงพระธรรมกายนั้นไม่ยาก ก็เพราะพระธรรมกายท่านมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคน มีหมดทุกคน ไม่มีเว้นเลยแม้แต่คนเดียว
...อ่านต่อ
การสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนี้ มองผิวเผินก็เหมือนกับอาคารทั่วๆ ไป แต่มองให้ลึกซึ้งเข้าไปภายในก็จะค้นพบว่า ที่ประดิษฐานผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายนี้เป็นลิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพทธเจ้าในเส้นทางสายกลางนี้ เมื่อท่านได้ปล่อยชีวิตเอาใจหยุดนิ่งอยู่ภายใน ณ จุดที่หยุดนิ่งก็จะเกิดการเคลื่อนไหว เกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายในนิ่งและเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
...อ่านต่อ
ความตั้งใจของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่ท่านจะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มีมานานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นความดำริของหลวงพ่อที่อยากจะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่าน ความตั้งใจของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่ท่านจะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มีมานานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
วันนี้ (๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓) เปีนวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของโลกทีเดียว เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยากให้เราไปพระนิพพาน ก็เพราะว่าพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม เกิดตายอยู่ในภพทั้ง ๓ ไม่ได้ประเสริฐอะไรก็แค่นั้น
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งขอนักสร้างบารมี ที่มุ่งจะศึกษาวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้กำหนดเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
วันนี้ทั้งวันจะต้องทำใจให้ผ่องใส เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชาซึ่งเราชาวพุทธทราบกันเป็นอย่างดีว่า เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต
...อ่านต่อ
เป้าหมายของชีวิตเราคือไปที่สุดแห่งธรรม เป้าหมายเบื้องต้นก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว มหาทานบารมีนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ เพราะการไปที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะไปง่าย
...อ่านต่อ
วันที่ ๖ สิงหาคมของทุกปี องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) ร่วมก้บองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ล.ล.) ได้กำหนดให้เป็นวันสมาธิโลก
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูซา เป็นวันสำคัญทางพระพทธศาสนาวันหนึ่ง คือเป็นวันบังเกิดขึ้นของสังฆรัตนะ คือมีพยานตรัสรู้ธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ตามที่ท่านได้สอนหนทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เราเรียกว่าธรรมจักร
...อ่านต่อ
ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาลนา เผ่าพันธฺุ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก ทะเลาะเบาะแวังกัน ขัดแย้งกัน เพราะคนเราโดยมากไปติดในเรื่องปลีกย่อย ยังไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต
...อ่านต่อ
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งตั้งที่เป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้งนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
บุญที่เราจะทำกันในวันนี้ เป็นบุญในการสืบอายุพระศาสนา คือการให้ทุนการศึกษาพระเณรมาตอบปัญหาธรรมะทางกัาวหน้า
...อ่านต่อ
ยามที่เพิ่งมาอยู่ใหม่เฝ้ามหาธรรมกายเจดีย์ อยู่ตรงด้านหลังสภาธรรมกายสากลทางเข้าด้านทิศใต้ของมหาธรรมกายเจดีย์ เขาเล่าให้อุบาสิกาฟัง ตอนที่อุบาสิกาเอาดอกบัวไปกราบไหว้พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
ภาพแห่งการสร้างบารมีเหล่านี้ที่ทำให้ชาวสวรรค์ร่าเริงกัน เพราะเขาเกิดความปีติยินดีที่เห็นพวกเราอยู่ในเมืองมนุษย์สร้างบารมีกันอย่างสนุกสนาน ถูกหลักวิชชาของการสร้างมหาทานบารมี
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่งประชาชนขาดศีลธรรม เพราะผู้ปกครองมีโทสจริตไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรเสียก่อน แล้วก็สั่งการไล่นักบวชออกนอกประเทศ
...อ่านต่อ
วันนี้เราได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาทำกิจที่สำคัญที่สุดของตัวเราเองและของมวลมนุษยชาติ กิจในเบื้องต้นนี้เราจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองร้บบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
...อ่านต่อ