เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศ บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ
...อ่านต่อ
พระอาทิตย์ย่อมรุ่งเรืองในกลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องสว่างในกลางคืน พระราชาผู้ประดับประดาแล้ว ย่อมทรงรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
" บุคคลเหล่าใด ยังไม่รู้ธรรมทั้งหลาย ด้วยญาณทั้งปวง บุคคลเหล่านั้นแล ย่อมสงสัยในธรรมทั้งปวงเหมือนพระราชโอรส ๔พระองค์ ทรงสงสัยในต้นทองกวาว ฉะนั้น"
...อ่านต่อ
ดูก่อนวาเสฏฐะ ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น ฝังรากลงแล้ว ดำรงอยู่ได้มั่นคง ไม่สามารถชักนำไปในทางอื่นได้ ผู้นั้นควรกล่าวอย่างนี้ว่า
...อ่านต่อ
ถ้าว่านักปราชญ์พึงเห็นความสุขอันไพบูลย์ได้เพราะยอมสละสุขพอประมาณ เมื่อผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็พึงสละความสุขส่วนน้อยเสีย
...อ่านต่อ
ความเป็นมนุษย์ หาได้ยาก ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า หาได้ยาก ความถึงพร้อมด้วยขณะสมัย ก็หาได้ยาก
...อ่านต่อ
ท่านทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่
...อ่านต่อ
  "บุคคลเป็นคนเลว เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐ เพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ แต่เป็นคนเลว เพราะการกระทำ เป็นผู้ประเสริฐ ก็เพราะการกระทำ"
...อ่านต่อ
นอกจากปัญญาเครื่องรู้ ตบะเครื่องเผาความชั่ว นอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ความยินดีของผู้อยู่ครองเรือนนี่แหละ ที่เป็นเสมือนเชือกที่ผูกเหนี่ยวไว้ ธีรชนตัดเชือกนี้ได้แล้ว ไม่อาลัยใยดี
...อ่านต่อ
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส.  คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อม
...อ่านต่อ
คนใดย่อมไม่ทำความโกรธ ในบุคคลควรโกรธ อนึ่ง คนใดเป็นสัปบุรุษ ย่อมไม่โกรธในกาลไหนๆ ถึงเขาโกรธแล้ว
...อ่านต่อ
  “คนใดย่อมไม่ทำความโกรธ ในบุคคลควรโกรธ อนึ่ง คนใดเป็นสัปบุรุษ ย่อมไม่โกรธในกาลไหนๆ ถึงเขาโกรธแล้ว ก็หาทำความโกรธให้ปรากฏไม่ บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนนั้นแลว่า ผู้สงบในโลก"
...อ่านต่อ
ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตน และแก่ผู้อื่น ผู้มีขันติธรรม ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสู่สวรรค์ และนิพพาน
...อ่านต่อ
 “ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ล้วนเป็นเหยื่อล่ออันร้ายกาจ สัตวโลกต่างก็หมกมุ่น อยู่ในอารมณ์เหล่านี้"....
...อ่านต่อ
การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก ที่มักตกไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนานี้ ทำให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนาได้ จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ชนเหล่าใดยินดีแล้วในความสงบแห่งจิต
...อ่านต่อ
ปัจจุบันมีบางคนโจมตีคนที่ทำบุญว่าโง่ ทำบุญมากไป เดี๋ยวจะหมดตัวบ้างก็พยายามรณรงค์ให้คนทำบุญน้อยๆ
...อ่านต่อ
 สมบัติที่ติดตัวมนุษย์ไปได้ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่ต้องลำบากในการจัดเก็บหรือดูแลรักษา แม้โจร ขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้
...อ่านต่อ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาล 4 นี้ อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ เปลี่ยนแปลงโดยชอบ ย่อมจะยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ กาล 4
...อ่านต่อ
สมบัติที่ติดตัวมนุษย์ไปได้ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่ต้องลำบากในการจัดเก็บหรือดูแลรักษา แม้โจร ขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้ คือ ปัญญา
...อ่านต่อ
   “ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก พึงกระทำแก่เหล่าสาวก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร