สมณะ คือ ผู้รู้ผู้สงบ หมายถึง บรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรม ฝึกฝนอบรมตนเอง
...อ่านต่อ
ความศรัทธาเป็นทางมาแห่งคุณธรรม และทำให้เราเกิดกำลังใจในการสร้างความดี ความศรัทธาที่สำคัญ คือ เชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
...อ่านต่อ
ขโณ โว มา อุปจฺจคา.  อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์  
...อ่านต่อ
ผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีล ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม กำจัดมลทิน คือความตระหนี่เสียได้ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธา
...อ่านต่อ
เมื่อบุคคลเห็นผู้มีปัญญาใด ซึ่งเป็นผู้กล่าวข่ม คอยชี้โทษ ว่าเป็นเหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ ควรคบผู้มีปัญญาเช่นนั้น
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมไปสู่ทิศ คือ พระนิพพานที่ยังไม่เคยไป ได้ด้วยตนที่ฝึกดีแล้ว ทรมานดีแล้วเท่านั้น ก็บุคคลพึงไปสู่ทิศ คือ
...อ่านต่อ
 "ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง พึงเว้นมิตรชั่วเสีย พึงคบบุรุษผู้สูงสุด และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน" ขุททกนิกาย เถรคาถา  
...อ่านต่อ
ผู้มีขันติ และเมตตา ย่อมเป็นผู้มีลาภ มียศ และมีความสุขเสมอ ผู้มีขันติธรรมย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา
...อ่านต่อ
กุลบุตรใดไม่มีความพยาบาท ไม่เบียดเบียน มีความสงบวิเวกเป็นอาวุธ มีความอดทนเป็นเกราะ กุลบุตรนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะ
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน 5 ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
๑. ฉันทาคติ  ลำเอียงเพราะรักใคร่กัน
...อ่านต่อ
 ๑. อสาธุํ สาธุนา สาธุ  ความดีคนดีทำง่าย
...อ่านต่อ
ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ดีแล้ว ย่อมเป็นผู้บันเทิงอยู่ในโลกนี้ แม้ละโลกไปแล้ว ก็ไปบันเทิงต่อในโลกหน้า เขาย่อมเป็น ผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง
...อ่านต่อ
เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมจะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้
...อ่านต่อ
 "เทวดาชั้นดาวดึงส์ กล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดา มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล เจรจาอ่อนหวาน
...อ่านต่อ
    "บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม"  เตมียชาดก
...อ่านต่อ
 "ผู้ใดที่คนอื่นได้ทำคุณไว้ในกาลก่อน แล้วภายหลังเบียดเบียนเขาด้วยความชั่ว ผู้นั้นชื่อว่า เป็นคนอกตัญญู
...อ่านต่อ
จิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสที่มายั่วยวน คือ จิตที่ฝึกมาดีแล้ว จิตของคนที่ฝึกดีแล้วจะมีความสุข คือ สามารถแยกดี แยกชั่วได้
...อ่านต่อ
๑. อนิจจา   กามทั้งหลายไม่เที่ยง  ๒. ตุจฺฉา   เป็นของเปล่า   ๓. มุสา    เป็นของเท็จ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร