๑. ปัญญา   รอบรู้สิ่งที่ควรรู้  ๒. สัจจะ   ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้น  ๓. จาคะ  
...อ่านต่อ
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวที ก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้ สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ
...อ่านต่อ
   การแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกกับทรัพย์สมบัติภายใน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งลักษณะการหา และผลที่ได้รับ
...อ่านต่อ
 คุณธรรมที่เจริญ หรือปฏิบัติแล้วมีความสุขความสบายใจ ๔ ประการ คือ ๑. เมตตา ฝึกใจให้มีความรัก ความปรารถนาดี
...อ่านต่อ
 "บุคคล 2 จำพวก ที่หาได้ยากในโลก คือ บุพการีบุคคล และกตัญญูกตเวทีบุคคล บุคคล 2 จำพวกนี้แล หาได้ยากในโลก"
...อ่านต่อ
 หรือเรียกด้วยศัพท์ชั้นสูงอีกอย่างว่า “อวิชชา” ซึ่งหมายถึง ความไม่รู้ตามที่เป็นจริง เป็นภาวะที่ขาด “ปัญญา”
...อ่านต่อ
"เพราะว่า คนผู้มักน้อย มีความสุขแบบพระอริยเจ้า  ผู้คิดน้อย รู้จักประมาณในอาหารที่รับพอดีแล้ว
...อ่านต่อ
 ๑. รูปสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยรูป  ๒. สัททสัญเจตนา   ความคิดอ่านเพราะอาศัยเสียง  
...อ่านต่อ
 อายตนะภายนอก ๖ อย่าง ๑. รูป     ๒. เสียง ๓. กลิ่น    ๔. รส  ๕. โผฏฐัพพะ   ๖. ธัมมารมณ์
...อ่านต่อ
อายตนะภายใน ๖ อินทรีย์ ๖ ก็เรียก  ๑. ตา    ๒. หู    ๓.จมูก    ๔. ลิ้น  ๕. กาย    ๖. ใจ
...อ่านต่อ
 คนที่มีอารมณ์โกรธบ่อยๆ ไม่ได้เป็นเพราะมีคนคอยมากวนใจ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้จัก วิธีป้องกันความโกรธ จนทำให้โกรธเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
 คือ ทะยานความอยากได้ เป็นกิเลสประการแรก เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้จิตหิวโหยอยากได้ เกิดความดิ้นรน อยู่ไม่เป็นสุข
...อ่านต่อ
 ๑. สิ่งใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นไม่ควร  ๒. สิ่งใดไม่ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นควร
...อ่านต่อ
เกิดจาก "การทำใจไม่ได้" กับ "ทำใจไม่เป็น" จึงทำให้เกิดทุกข์ ดังเช่น การยึดติดว่ายศศักดิ์เป็นของอมตะ หรือยึดสิ่งต่างๆ
...อ่านต่อ
 "ท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไม่เลือนหาย
...อ่านต่อ
 คือ การอาฆาตหรือเกลียดกัน ที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น ซึ่งเกิดจาก “ทิฐิ (มิจฉาทิฐิ – ความเห็นผิด) และมานะ (ความถือตัว)”
...อ่านต่อ
"ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีการสดับมาก มีความเพียร
...อ่านต่อ
การเริ่มต้นทำความดี ไม่ต้องรอเทศกาล เช่น เทศกาลวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์
...อ่านต่อ
 หลายคนเข้าใจว่า เป็นภาวะที่จิตใจย่ำแย่ สับสน วุ่นวาย คิดมาก แต่ในความเป็นจริง หมายถึง จิตที่คิดอกุศล
...อ่านต่อ
คนเราเวลาโกรธ หรือเวลาโลภ หรือหลงผิดบางอย่างมากๆ จิตใจจะกระวนกระวาย ร้อนรุ่มเหมือนดังไฟเผาใจ
...อ่านต่อ
ทุกคนเกิดมาคนเดียว มากันแบบตัวใครตัวมัน แล้วก็ไปกันแบบตัวใครตัวมัน หรือต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร