สายตาที่มองคนอื่น หากมองโดยปราศจากอคติ ๔ อย่าง จะสบายใจที่สุด เพราะไม่ต้องมีอะไรคาใจให้ระคายเคือง
...อ่านต่อ
"บุคคลในโลกนี้ ตั้งใจไว้ผิด กล่าววาจาผิด ทำผิดทางกาย เป็นผู้มีการสดับน้อย ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิต
...อ่านต่อ
คนเราจะมองเห็นคนอื่น มากกว่าเห็นตัวเอง จึงเป็นเหตุทำให้คนส่วนมาก จ้องมองแต่ความผิดของคนอื่น มากกว่ามองความผิดตนเอง
...อ่านต่อ
คนจะเป็น “คนดี” มีอยู่ ๓ ดีเท่านั้นที่ทำ แล้วเป็นคนดีจริง คือ คิดดี พูดดี และทำดี และถ้าจะเป็น “คนดีแท้”
...อ่านต่อ
๑. อโลภะ ไม่อยากได้ ๒. อโทสะ ไม่คิดประทุษร้ายเขา ๓. อโมหะ ไม่หลง
...อ่านต่อ
อกุศลมูล ๓ อย่าง คือ ๑. โลภะ ความโลภอยากได้ ๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
...อ่านต่อ
บุคคลไม่ควรทำลาย ประโยชน์ตน ด้วย ประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก One should not allow ...
...อ่านต่อ
บุคคลปรารถนาอยู่ซึ่งอายุ ความไม่มีโรค วรรณะ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬาร พึงบำเพ็ญความไม่ประมาท
...อ่านต่อ
แม่และพ่อ ได้ปฏิบัติต่อลูกอย่างยิ่งใหญ่ ไม่มีใครจะเทียบได้ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นมนุษย์ที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
กตญฺญุโน หิ สปฺปุริสา กตเวทิโน คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที (วินัย ๔/๙๒)
...อ่านต่อ
เวลาคนนินทาด่าว่าเรา จะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากเราทำใจไม่รับรู้ ปิดประตูใจไม่เอามาคิด
...อ่านต่อ
"ในเวลาเกิดความลำบาก บุคคลใดอดทนต่อความลำบากได้บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นไปตามความลำบาก
...อ่านต่อ
ทุกคนเมื่อจะคิด จะพูด หรือจะทำอะไร ส่วนใหญ่มักจะเข้าข้างตัวเอง คิดว่าถูกเสมอ
...อ่านต่อ
เป็นคำที่สื่อให้เข้าใจว่าการทำความดีหรือทำบุญแต่ละครั้งนั้น มีความหมายและมีความสำคัญกับชีวิตผู้ทำมาก
...อ่านต่อ
อยู่คนเดียว ให้ระวังความคิด อยู่ร่วมมิตร ให้ระวังคำพูด มีคำพูดกล่าวเตือนไว้ว่า
...อ่านต่อ
๑. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนคือมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั่วไป ๒. โสเจยยะ
...อ่านต่อ
ธรรมอันทำให้น่ารัก ๒ อย่าง ๑. สาขัลยะ ความเป็นผู้กล่าววาจาอ่อนหวาน ๒. ปฏิสันถาร รู้จักต้อนรับแขก
...อ่านต่อ
ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง ๑. ขันติ ความอดทน ๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยม
...อ่านต่อ
"ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท จงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม
...อ่านต่อ
คือ โอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ประการสำคัญที่สุด คือการเริ่มต้นมองโลกในแง่ดี
...อ่านต่อ
ทางแห่งความเสื่อมประการที่ 2 พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่รักอสัตบุรุษ ไม่รักสัตบุรุษ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร