ทานแบ่งตามวัตถุ คือ สิ่งของที่จะให้ มี ๒ ประเภทคือ ๓.๑) อามิสทาน การให้อามิส คือ การให้วัตถุสิ่งของต่างๆ เป็นทาน
...อ่านต่อ
แบ่งตามลักษณะของการให้ มี ๔ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
การทำทานหรือการให้ จะให้ผลดีเต็มที่เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจตนเอง ขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจได้
...อ่านต่อ
ภายหลังจากที่สุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าอีก ๔ อสงไขยแสนมหากัป
...อ่านต่อ
บารมี หรือ พุทธการกธรรม ธรรมอันยังสัตว์ให้ถึงฝั่งแห่งพระโพธิญาณนี้ ยังแบ่งตามลำดับความยากง่ายของการบำเพ็ญได้เป็น ๓ ชั้น คือ
...อ่านต่อ
"การสร้างบารมี" เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธทุกคนควรได้ศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่าง ด้วยเหตุว่าเป็นธรรมสำคัญที่มีผลต่อการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระบัญจวัคคีย์ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จ้กเป็นอัตตาแล้วไซร้ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ
...อ่านต่อ
ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นนิมิตเบื้องตนแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
...อ่านต่อ
สาวัตถีนิทานฯ พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราจักแสดง จักจำแนกอริยมรรคอันประกอยด้วยองค์ ๘ 
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าพระอานนท์ ได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว ดังใจความสำคัญต่อไปนี้
...อ่านต่อ
๑. เกริ่นความ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่าด้วยอะไร? ทรงแสดงเมื่อไร? ทีไหน? แก่ไคร?
...อ่านต่อ
ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีธรรมเนียมอยู่ว่า ก่อนจะสวดมนต์บทสำคัญๆ จะมีบทขัดก่อน
...อ่านต่อ
ปฐมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นี้ มีชื่อปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'' การที่พระสัทธรรมเทศนาสูตรนี้
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี แล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่
...อ่านต่อ
เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน”
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม เเละเพราะอาศัยพระกรุณา
...อ่านต่อ
๑.ว่าด้วยพรหมอาราธนาให้ทรงเเสดงธรรม
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ตรัสรู้ธรรม บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคืนจันทร์เพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล