แต่ก่อนนั้นการเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ จะเป็นไปในลักษณะ ไปตายดาบหน้า เมื่อไปก็ไม่คิดกลับ ตั้งใจจะไปตายที่นั่นเลย
...อ่านต่อ
การสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ ชาวพุทธทั้งประเทศควรจะสามัคคีกันเป็นปึกแผ่น
...อ่านต่อ
๑. การอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เศรษฐกิจกับจิตใจจะต้องไปคู่กัน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน หากผู้คนในสังคมขาดการพัฒนาจิตใจ ไม่มีศีลธรรม เห็นแก่ตัว อยู่แบบตัวใครตัวมัน ครอบครัวแตกแยก ประชาชนไม่มีความสุข
...อ่านต่อ
ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ จำนวนมาก ขาดครูผู้มีความรู้มา สอนวิชาทางพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
น่าสนใจว่า ในขณะที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากอินเดียอย่างรวดเร็วภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมนั้น ศาสนาฮินดูกลับสามารถรักษาสถานภาพการเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ๖๕๑ ปี
...อ่านต่อ
ทั้งที่ที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย แต่ต่อมาในขณะที่พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายและเจริญรุ่งเรืองไปในดินแดนต่างๆ พระพุทธศาสนาในอินเดียเองกลับเสื่อมลง
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่งว่า ศาสนาที่เกิดขึ้นมากว่า ๒,๕๐๐ ปี
...อ่านต่อ
ไม้ขีดเพียงก้านเดียวอาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อย
...อ่านต่อ
เป็นบันทึกการสนทนาธรรมระหว่าง พระราชสุทธิญาณมงคล และนักวิชาการตะวันตกผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ
...อ่านต่อ
มหาเศรษฐีคนสำคัญในสมัยพุทธกาล ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป็นท่านหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่อง
...อ่านต่อ
หากด้วยเพราะความรู้ที่ยังขาดรายละเอียดที่แท้จริงนั้น อาจส่งผลต่อความเข้าใจอันถูกต้องในการคิดเห็น
...อ่านต่อ
ในระยะเริ่มประกาศพระศาสนานั้น ส่วนใหญ่พระบรมศาสดาประทับประจำอยู่ในแคว้นมคธ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร