เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เศรษฐีทั้งสามคนนั้นได้มีนายช่างมาลาชื่อ ‘สุมนะ’ เป็นผู้อุปัฏฐาก. นายสุมนมาลาการนั้นกล่าวกับเศรษฐี เหล่านั้นว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการอุปัฏฐากท่านทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมาถึง เทศกาลหนึ่งที่หนุ่มสาว ไทยรับเอามาจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มๆ ก็คือ เทศ กาลวาเลนไทน์
...อ่านต่อ
พระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่านั้นว่า “การกำหนดอัตภาพ ซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ของพวกเรา ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร อันมีส่วนสุดไม่ปรากฏแล้ว
...อ่านต่อ
เดือนนี้ ก็สิงหาคมแล้วนะครับ น้องๆ ก็คงเรียนผ่านไปครึ่งเทอมแล้ว เป็นครึ่งเทอมที่หมดไปกับ กิจกรรมรับน้องล้วนๆ
...อ่านต่อ
ในเวลานั้น พระราชาย่อมทรงรั้งรออยู่ตลอด ๗ วัน ตามวาระกัน ณ พื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามนั้น คือ พระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา.
...อ่านต่อ
วันหนึ่งหลังจากที่ผมเรียนจบ มาได้ประมาณ ๖ ปี แลัว ผมก็เริ่มสังเกตพบว่า เพื่อนๆ ของผมที่เรียนจบมาด้วยกัน
...อ่านต่อ
ฝ่ายนายจูฬมาคันทิยะคิดว่า ‘ธิดาของเราไม่ควร แก่ผู้ต่ำช้า, ควรแก่พระราชาผู้เดียว’ จึงพานางไปสู่เมือง โกสัมพี
...อ่านต่อ
ใเวงนี้ เป็ดเทอมใหม่ ทุกสถาบันจึงอยู่ในฤดูกาลรับน้องใหม่ ผมเองในฐานะที่เคยเป็น รุ่นพี่รับน้องใหม่กับเขามาก่อน
...อ่านต่อ
หญิงอีกคนชื่อ ‘นางมาคันทิยา’ ก็ได้ตำแหน่งแห่ง อัครมเหสี ในสำนักของพระราชา. ได้ยินว่า นางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อ ‘มาคันทิยะ’ ในแคว้นกุรุ
...อ่านต่อ
ผมก็ยังไม่แนใจว่า สังคมในมหาวิทยาลัยจะสวยงาม อย่างที่วาดฝืน ไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ผมก้าวเข้าไปอยู่ที่นั่นเรืยบร้อย
...อ่านต่อ
แต่ก็เหมือนเป็นความโชคดีที่ แม่ชอบพาก้อยไปเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เล็กๆ จึงทำให้ก้อยได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์
...อ่านต่อ
พอใกล้สอบกลางภาคหรือปลายภาค ก็ตามทีหลายๆ คนก็จะมีปัญหา คือ เตรืยมตัวไม่ค่อยทัน อ่านหนังสือไม่จบ
...อ่านต่อ
ในกาลนั้น เศรษฐีนามว่า ‘ภัททวติยะ’ ในภัททวดีนคร ได้เป็นอทิฏฐบุพพสหาย ) ของ โฆสกเศรษฐีแล้ว.
...อ่านต่อ
"นอกจากป็ญญาแล้ว ตถาคตสรรเสริญว่า ขันติเป็นคุณธรรมอย่างยิ่ง"นี่เป็นพระดำรัสของพระสัมมาล้มพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าหากไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้
...อ่านต่อ
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจ เขียนเล่าประสบการณ์ด้านการศีกษาของตัวเอง
...อ่านต่อ
เล่ากันว่าสมัยหนึ่ง พระอนุรุทธผู้มีอายุได้ ไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป.
...อ่านต่อ
ผมชื่อ น้อง ปีแปด เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ยัง ไม่ได้รู้อะไรไปเสียทุกเรื่อง แต่คติประจำการสืกษาเล่าเรียนของผมก็คือ "ถูกเป็นครู"
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนั้น เสด็จเข้าไปยังซุ้ม สำหรับสรงสนาน ทรงชำระพระโอษฐ์แล้ว
...อ่านต่อ
ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาอย่างนี้ว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์จะให้ข้าพระองค์ชี้ตัวโจรอย่างเดียวเท่านั้นมิใช่หรือ?”
...อ่านต่อ
เมื่อมหาชนส่งเสด็จกลับแล้ว เทพยดาทั้งหลายพากันมาด้วยเพศมนุษย์ พาข้ามขุนเขา ๗ ลูก นำไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงบรรพชาเพศเป็นดาบส
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ได้กลับไปบ้านในเวลาเช้า พวกชาวเมืองทำมณฑปที่ใกล้ประตูพระราชวัง ตกแต่งที่ประทับสำหรับพระราชา พระราชาเสด็จลงจากปราสาท
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร