เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


หากมนุษย์ยอมทำทุกอย่าง โดยยอมเสียเวลาทั้งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้ว แต่ทำไมสิ่งที่แสวงหานั้น กลับให้ผลลัพธ์ที่มีความทุกข์พ่วงท้ายมาเสมอ
...อ่านต่อ
เป็นความจริงที่ว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบและวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุด ก็คือการทำสมาธิเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
การยึดถือมั่นเป็นสิ่งที่เราทำกันมาอย่างนับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
...อ่านต่อ
แต่สำหรับชีวิตของผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธีแล้ว จะไม่ยอมให้จิตใจของเขาถูกกำหนดได้โดยสภาพแวดล้อม ใจเขาจะอยู่เหนือสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย
...อ่านต่อ
คนเราแสวงหาสิ่งต่างๆ มาทั้งชีวิตก็เพราะต้องการความสุข แต่การจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นมีอยู่วิธีเดียว คือ ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียว
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนปรารถนาการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หลายคนพยายามแสวงหาไขว่คว้าสิ่งนี้แต่กลับไม่พบ และมักได้มาซึ่งความทุกข์เป็นเครื่องตอบแทนเสมอ เพราะหลงกระทำในสิ่งที่ให้ผลตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาคือความสุข โดยไม่รู้ตัว
...อ่านต่อ
ด้วยประโยชน์อันมากมายของสมาธิ ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันตื่นตัว ฝึกนั่งสมาธิกันมากขึ้น ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริการ มีคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอถึงสิบล้านคน
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ผ่อนคลาย สดชื่น แจ่มใสแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ที่จริงเรื่องนี้พระพุทธศาสนาของเรามีคำตอบ แล้วว่า"นตฺถิ สนฺติปรํ สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบ ย่อมไม่มี " ซึ่งก็หมายความว่า ความสุขที่แท้จริง คือ ความสุข ที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนั่นเอง
...อ่านต่อ
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
...อ่านต่อ
วัดในโลกนี้ เมื่อถือกำเนิดก็เกิดขึ้นเพราะสถานที่แห่งนั้น มีพระภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันเข้าไปอยู่อาศัยที่นั่น
...อ่านต่อ
พระภิกษุเถระ พระมัชฌิมะ พระนวกะในยุคปัจจุบัน ก็ต้องบำเพ็ญภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเช่นกัน จึงจะสามารถบรรลุโลกุตรธรรมได้เช่นเดียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตกาล
...อ่านต่อ
ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัดใดก็ตาม ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะไม่สามารถแจกจ่ายโลกุตรธรรมให้กับประชาชน วัดๆนั้นก็จะต้องกลายเป็น "วัดร้าง" อย่างแน่นอน
...อ่านต่อ
การที่วัดใดวัดหนึ่งจะร้างหรือไม่ร้าง การที่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับว่า วัดๆ นั้นทำประโยชนให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเป็น "ผู้ให้ความเจริญด้านจิตใจด้วยกุตรธรรมแก่สังคม"
...อ่านต่อ
เมื่อพระภิกษุรูปอื่นได้ทราบข่าวนั้นแล้ว หลังจากเรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็กราบทูลลาไปปาเพ็ญเพียรที่วัดปาแห่งนั้น
...อ่านต่อ
ทุกอย่างต้องมีการฝึก และดูเหมือนว่า การฝึกทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่ใจ และบทฝึกที่ ๑ หรีอบทฝึกขั้นอนุบาลของคนเราก็คือ "การสังเกต"
...อ่านต่อ
หลังจากแต่งตั้งแล้ว ตระกูลนั้นย่อมถูกยกระดับฐานะป็น"ตระกูลเศรษฐี" บุตรชายสามารถสิบทอดตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองต่อจากบิดาได้
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิ ส่งเสริม ให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบาสบาย มีความจำ และสติปัญญาดีขึ้น
...อ่านต่อ
สมาธิ คือความสงบ สบาย และความรัสีกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์ สามารถสรัางขึ้นได้ด้วยตนเอง
...อ่านต่อ
การสร้างวัดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มตั้งแต่ครั้งเสด็จ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร หลังจากตรัสรู!ด้ประมาณ ๙ เดือน
...อ่านต่อ
เพียงแต่เห็นผู้อื่นนั่งหลับตาทำสมาธิให้ใจสงบ คนส่วนมาก ก็มักจะนึกเลยไปถึงสุดยอดแห่งความปรารถนาของพระภิกษุ ผู้กำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลส
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร