เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วัดไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดๆ ย่อมเป็นสถานสักดสิทธี์ ของชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
...อ่านต่อ
คนส่วนมากเมื่อเกิดความเครียดจากหน้าที่การงานแล้ว มักใช้ยาระงับประสาทคลายความเครียดบ้าง บางทีก็เล่นไพ่หวังจะคลายความเครียดบ้าง
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว การพัฒนา "เศรษฐกิจ" กับ "จิตใจ" ต้องก้าวไปพร้อมกัน เพราะสองเรื่องนี้เปรียบเสมือนขา ทั้งสองข้างของคนเราที่จะต้องมืความสมดุลกัน
...อ่านต่อ
พวกเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่รู้ว่า ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริง เพราะความสุขที่ทำท่าจะแท้จริงในชีวิตมักเป็นความสุขชั่วคราว
...อ่านต่อ
มีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือ ปัญหาที่เข้ามาหาเรานั้น โดยมากมาจากคนปัญหาคนจึงหนักกว่าปัญหางาน เพราะว่า คนมักสร้างปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเข้ามาใหัแก้ไข
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิด และเราก็รู้สีกเหมีอนๆ ว่า เรารู้จักพระพุทธศาสนามานานแต่เมื่อเราย้อนกลับมาถามตัวเราว่า พระพุทธเจ้าคือใคร พระพุทธศาสนาสอนอะไร
...อ่านต่อ
การปร้บตารางเวลาย่อมมีผลต่อนิสัยใจคอของเรา โดยเฉพาะน้องใหม่ไฟแรงเวลางานจะมุ่งเอางาน โดยไม่สนใจผลกระทบ บางครั้งจึงเกิดการกระทบกระทั่งได้ง่าย
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า พระเถรีมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำเนิด เที่ยวบิณฑบาตได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนน ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาต
...อ่านต่อ
มีตระกูลหนึ่ง ณ กรุงสาวัตถี ได้มีบุตร๗ คนและธิดา ๗ คน บุตรและธิดาทั้งหมดนั้นเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในเรือน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า เป็นปัญหาที่ เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงของคนเราบังคับบัญชาใจสังให้กายทำความชั่วบาป
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง เมื่อนางเป็นคฤหัสถ์ วิสาขอุบาสกผู้เป็นสามี ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา บรรลุอนาคามิผลแล้วคิดว่า ‘การที่เราให้นางธรรมทินนา ได้รับทรัพย์สมบัติทั้งปวงย่อมสมควร’
...อ่านต่อ
ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีอายุ ย่าง ๑๖ ปี มีรูปสวย น่าดู.ครั้งนั้น มารดาบิดาให้ธิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริ บนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น
...อ่านต่อ
ทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก จึงล้วนแต่นับถือศาสนาอื่น ไม่ไดันับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญญา
...อ่านต่อ
ในวัยนักคืกษาที่มือายุเพิ่ง ๒๐ ปี อย่างพวกเรานี้นอนอย่าให้เกิน ๔ ทุ่ม แล้วตื่นให้ได้ตีสีหรีอตีสิครื่ง เป็นช่วงเข้ามืดที่เหมาะแก่การอ่านอะไรก็จำได้ดีเหลือเกิน
...อ่านต่อ
พระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศก เบาบางแล้วทรงเตือนอีก แล้วตรัสว่า “ปฏาจารา ขึ้นชื่อว่า ปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทาน
...อ่านต่อ
ว่า นางปฏาจารานั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มี สมบัติ ๔๐ โกฏิ ในกรุงสาวัตถี มี รู ปงาม. ในเวลานางมี อายุ ๑๖ ปี
...อ่านต่อ
ในทัศนะของพระพุทธศาสนากล่าวใวัว่า การที่ใครจะเป็นคนขี้ อิจฉาริษยาชาวบ้านนั้น เพราะว่าทำอะไรก็เป็นรองเขาเรื่อยมา เหตุลึกๆที่ทำให้รู้สึกเป็นคนตํ่าต้อย
...อ่านต่อ
ผมมารู้จักความเจ็บแสบของการนินทาลับหลัง ว่ามันแย่ขนาดไหน ก็ตอนมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนั่นเอง
...อ่านต่อ
ทรัพย์ ๔๐ โกฏิในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ได้กลายเป็นถ่านหมด. เศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศก จึงอดอาหารเสีย นอนอยู่บนเตียงเล็ก
...อ่านต่อ
เมื่อตอนรับน้องใหม่ ผมก็พยายามบอกพวกเขาบ่อยๆ ว่า "วันแรกที่พวกเราเข้ามาเรียน มีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ วันสุดท้ายที่ เรียนจบ ก็ด้องขึ้นไบ่รับบ่รีญญาจำนวนเท่านั้น"
...อ่านต่อ
พระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบ บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ‘ปทุมุตตระ’ กระทำบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัลป์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร