เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพ อย่างสูงค่ะ ลูกชื่อ องุ่น สุขเจริญ เป็นลูกหลาน ทางสายเลือดแท้ ๆ ของหลวงปู่ค่ะ วันนี้ลูกก็มีเรื่อง จากลุงหลอมมาฝาก อีกตามเคยค่ะ
...อ่านต่อ
กราบนมัสการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เคารพ อย่างสูงค่ะ ลูกชื่อ องุ่น สุขเจริญ เป็นลูกหลานทาง สายเลือดแท้ๆ ของหลวงปู่ ค่ะ ซึ่งวันนี้ลูกก็มีเรื่องจาก ปู่ผง มาเล่าให้ฟังค่ะ
...อ่านต่อ
ในสมัยก่อน ที่วัดปากน้ำ มีงูชุกชุมมาก ซึ่งถ้าชุม แล้วต่างคนต่างอยู่ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่นี่ เจ้างู มันเล่นมากัดพระ กัดเณร กัดแม่ชีกันเยอะ
...อ่านต่อ
“ธรรมกาย” คือ กายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, “วิชชา” แปลว่า ความรู้แจ้ง, “วิชชาธรรมกาย” แปลว่า ความรู้แจ้งเรื่องธรรมกาย,
...อ่านต่อ
“..มหาธรรมกายเจดีย์จะมีพระธรรมกายประจำตัว ๑ ล้านองค์ ผู้มีบุญทั่วโลกจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ โดยผ่าน DMC แล้วเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลย
...อ่านต่อ
"..ต้องรักษากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัว ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day” วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม” ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ
...อ่านต่อ
จากพระไตรปิฎกเรื่องทัททัลวิมาน ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ ถึงความสำคัญของการถวายสังฆทานว่า
...อ่านต่อ
การที่นำแก้วคริสตัลมาหล่อเป็นองค์พระนั้น โดยเทคนิควิชาการแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรทีเดียว
...อ่านต่อ
ในสมัยก่อน คุณยายท่านถนอมรักษาเครื่องแก้วนี้อย่างมากทีเดียว โดยท่านจะต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่างดี แล้วก็ห่อผ้าเก็บไว้
...อ่านต่อ
ในคราวที่เราจะได้มาฉลองถึงแม้ว่าจะล่ามาเป็น ๑๐ ปีก็ตาม แต่เราก็จะฉลองในที่สุด และฉลองในวาระสำคัญด้วย คือ ในวาระที่หลวงพ่อเราอายุครบ ๖๗ ปี
...อ่านต่อ
การสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นการประกอบเหตุอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้กายมหาบุรุษ ซึ่งเป็นที่รวมของสิ่งที่ดีเลิศทั้งปวง
...อ่านต่อ
การสร้างองค์พระบรรจุไว้ในเจดีย์เป็นธรรมเนียมของการสร้างเจดีย์มาทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น พระเจดีย์ที่สร้างในสมัยอยุธยา
...อ่านต่อ
การบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาและรักษาสุขภาพของคนในชิตให้สมบูรณ์แข็งแรง
...อ่านต่อ
มหาธรรมกายเจดีย์ ก่อกำเนิดบนผืนแผ่นดินที่เดิมเป็นทุ่งนาฟ้าโล่ง และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
...อ่านต่อ
พระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีตรัสถามพระปิณโฑลภารทวาชะว่า เพราะเหตุไรพระภิกษุที่ยังหนุ่มแน่น
...อ่านต่อ
ไม้ขีดเพียงก้านเดียว อาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น
...อ่านต่อ
.....วรรณกรรมพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ แปล และเรียบเรียงจาก "วิธูรชาดก"
...อ่านต่อ
....."อิตถี เล่ม ๑ " เป็นธรรมบรรยายของ พระเดชพระคุณพระภาวนวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร