ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พราหมณ์คนหนึ่งได้กราบทูลความเห็นของตนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้แสวงหาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า นั้นหมายความว่า
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ บุญสำเร็จจากการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
...อ่านต่อ
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้มีความกตัญญู กตเวที เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเมื่อผู้มีความกตัญญู
...อ่านต่อ
            ชีวิตในปรโลกนับล้านๆปี ขึ้นอยู่กับเวลาไม่กี่นาทีตอนสิ้นใจ เสมือนขับรถไปถึงทางแยก ถ้าไปผิดทางก็ห่างไกลจากจุดหมายไปทุกที
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไปได้นำเอาความแก่ ความเจ็บและความตาย มาสู่ตัวเรา ชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์ทั่วไปเป็นอันตราย เพราะอาจถูกพระราชายึดไปบ้าง โจรปล้นบ้างถูกน้ำพัดพาไปบ้าง
...อ่านต่อ
  ท่านทานบดีทั้งหลายหากเราย้อนเวลาไปในอดีต ๑๐๐ ปี บุคคลในยุคนั้นต่างก็ละจากโลกนี้ไปแล้ว เช่นเดียวกันอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เทวดาได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง อะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตน
...อ่านต่อ
  ในสมัยพุทธกาล ในวันฉลองวิหาร มหาอุบาสิกาวิสาขาเปล่งอุทานอันไพเราะ ภิกษุทั้งหลายได้ยิน คิดว่านางร้องเพลง จึงทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาลพระราชโอรส ๒ พระองค์ องค์หนึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสี บรรทมอยู่ใต่เศวตฉัตร
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มี บุคคลที่ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็วก็มี
...อ่านต่อ
  พระบรมโพธิสัตว์เคยกล่าวไว้ว่า หมู่ญาติยิ่งมีมากยิ่งดี แม้หมู่ไม้เกิดในป่าใหญ่เป็นการดี เพราะต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ทานของสัตบุรุษคือ การให้ของคนดี คนมีปัญญา ฉลาดในการดำเนินชีวิตมี ๕ ประการ
...อ่านต่อ
การให้ทาน ปราชญ์กล่าวว่า เป็นเหตุของความสุข เป็นที่ตั้งแห่งบันไดที่นำไปสู่พระนิพพาน เป็นเครื่องป้องกันภัยของมนุษย์
...อ่านต่อ
เมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็ก อาศัยผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ก็เจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ ฉันใด ทานแม้เพียงเล็กน้อยที่หว่านลงในพระพุทธศาสนาย่อมมีอานิสงส์เกินกว่าจะคาดคำนึงได้ ฉันนั้น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บิณบาตในวันตรัสรู้ เป็นบิณฑบาตที่มีอานิสงส์มาก เพราะให้กำลังใจในการบำเพ็ญเพียรแก่พระบรมโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดี
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร