ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี


การให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติแล้ว หากทำถูกหลักวิชชายังเป็นที่มาแห่งรูปกายที่งดงามและบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วย
...อ่านต่อ
ย้อนไปในอดีตสี่อสงขัยเศษแสนมหากัป สุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
...อ่านต่อ
บัณฑิตในกาลก่อนกล่าวว่า เมื่อเรือนถูกไฟไหม้ภาชนะใดที่เจ้าของนำออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา
...อ่านต่อ
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้การให้ทานได้บุญมาก คือ เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลในโลก มี ๔ ประเภท คือบุคคลที่สว่างมาสว่างไป สว่างมามืดไป มืดมามืดไป
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติ ( ตาย ) เทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่า
...อ่านต่อ
  มีสุภาษิตกล่าวว่า บุคคลจำต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ และสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต อวัยวะหาทดแทนไม่ได้
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอย่างน้อย ๔ ประการ 
...อ่านต่อ
  วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงวันนี้มีบุคคลสำคัญอย่างน้อย ๒ ท่าน ที่ควรระลึกถึงด้วยความยกย่อง เทิดทูน ถือเป็นแบบอย่าง 
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ 
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันฉลองพระบวชใหม่ การฉลองคือ การแสดงความปีติยินดีในสิ่งที่ตั้งปราถนาไว้แล้วประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
  หลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๒๓๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากถึงกับสร้างมหาวิหารถึง ๘๔,๐๐๐ หลัง
...อ่านต่อ
วันนี้วันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์  พุทธศักราช..... ชาวโลกสมมติให้เป็นวันแห่งความรัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งความรักไว้
...อ่านต่อ
  หินแม้ก้อนเล็กย่อมจมน้ำได้ ฉันใด บาปแม้เพียงน้อยที่บุคคลผู้มีคุณความดีน้อย ปกติมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เศร้าหมอง
...อ่านต่อ
  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรม บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดเทพบุตรพุทธมารดา
...อ่านต่อ
  มารดาได้ชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนเพราะเป็นผู้ที่รักบุตรด้วยความบริสุทธิ์ใจ ยานพาหนะได้ชื่อว่า เป็นมิตรของผู้เดินทาง
...อ่านต่อ
ชีวิตของเทพบุตรเทพธิดา เป็นชีวิตของการเสวยสุขซึ่งเป็นผลจากบุญกุศล ที่ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
  ท่านทานบดีทั้งหลาย ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดิน ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
...อ่านต่อ
บุญ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ บุญเป็นต้นทางของความสุขและความสำเร็จ ตั้งแต่ชีวิตมนุษย์ปุถุชนจนถึงพระอรหันต์ บุญมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๕ ประการคือ 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร