สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ออกรับบิณฑบาตเทโวโรหณะ

ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ออกรับบิณฑบาตเทโวโรหณะ


   ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ออกรับบิณฑบาตเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นำพระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำภาษีเจริญออกรับบิณฑบาตเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนนำข้าวสาร อาหารแห้งร่วมพิธีตักบาตรเป็นจำนวนมาก
 

 โอกาสนี้ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนตั้งใจสร้างอนุสรณ์แห่งชีวิตด้วยการสร้างคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยเฉพาะการยึดหลักศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งการมีศีล 5 เป็นที่พึ่งจะสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ประเทศชาติเกิดความปรองดองสมานฉันท์