สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ จัดถวายเทียนพรรษา

ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ จัดถวายเทียนพรรษา


     ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายมหาสังฆทาน แด่พระมหาเถรานุเถระ และองค์คณะผู้บริหารศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวกว่า 30 วัด


     ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย องค์กรชาวพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย และองค์การพุทธโลก ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์ใหญ่ชาลี กันตสีโล ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระอาจารย์ใหญ่ชาลี กันตสีโลพ พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาและถวายมหาสังฆทานแด่พระมหาเถรานุเถระ และคณะผู้บริหารศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวกว่า 30 วัด ณ วัดป่านาคูนน้อย นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค่ะ


   สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และต่างปลื้มปีติที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังเป็นการรักษาและฟื้นฟูพุทธประเพณีอันดีงาม ในการสร้างทานกุศล ตามพุทธบัญญัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า