สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมฟังสวดอภิธรรมพระศพ

 

    

               
         เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะพระภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  และกัลยาณมิตร  วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี  จำนวน  ๔๐  รูป/คน  เข้าร่วมฟังสวดอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง