สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย


    พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 


      เมื่อช่วงสายของวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่สาธุชนจะได้อาราธนาศีล 5 และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเป็นการปฎิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านยังได้น้อมใจระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล วันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" นอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม และขอบวชในพระพุทธศาสนา เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และที่สำคัญอีกประการยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  


      ภายหลังจากการปฏิบัติธรรมและทุกท่านจิตใจผ่องใสดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอุไร เพาะบุญ และกัลยาณมิตรเพียงเพ็ญ เพาะบุญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรพรสิทธิ์ – กัลยาณมิตรสุมิตร ด่านวนิช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  จากนั้นกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน  ส่วนกัลยาณมิตร พรสวรรค์ - กัลยาณมิตรพรรณวดี เต็มดวงจิตต์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟ และกัลยาณมิตร ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ เป็นผู้แทนกล่าวคำอธิฐานจิต 

      และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความโดยย่อว่า “การถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ นั้นมี 4 ประการที่จะนำมาเล่า คือ  (1.)พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสำคัญที่แตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังและประกาศศาสนาแสดงธรรมให้หมู่มหาชนทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามพระองค์ (2.)พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นผู้บรรลุธรรมท่านแรกตั้งความปารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหตุเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านรัตตัญญูบรรลุธรรมก่อนใครท่านจึงปราถนาเป็นเช่นนั้นบ้าง ทราบว่า การถวายไทยธรรมทั้งของฉันของใช้แด่คณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จะได้ซึ่งความปราณานั้น จึงทำเช่นนี้เป็นอัธยาศัยและตั้งความปราถนาขอบรรลุธรรมก่อนใคร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันอาสาฬหบูชาควรระลึกถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ (3.)การถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัสสิกสาฎกเกิดจากมหาอุบาสิกาวิสาขาได้ทูลขอพร 8 ประการ ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์ โดยการถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็น 1 ใน 8 ประการ ที่มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (4.)การถวายประทีปโคมไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญทุกสถานที่ภายในวัดต้องมีไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าได้ให้แสงสว่างตลอดทั้งปี ได้อำนวยความสะดวกให้พระภิกษุ สามเณรได้ประกอบศาสนกิจเพื่อการศึกษาได้สะดวก  และใช้เป็นแสงสว่างบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารหลวงปู่สด อุโบสถพระไตรปิฎก และส่องสว่างบูชาถาวรวัตถุทั้งหลายภายในวัดอีกด้วย เพราะฉนั้นพวกเราทั้งหลายจงปลื้มใจที่ได้มีส่วนบุญในครั้งนี้”

      ภายหลังจากรับฟังสัมโมทนียกถามจากท่านประธานสงฆ์ คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ทุกท่านที่มาทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง