สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


      ณ วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน คณะศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ พร้อมทั้งยังเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่วนภาคบ่ายก็ได้รับฟังธรรมะอังทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน 


      สำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้