สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค

คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค


    คณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกายจัดพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จังหวัดปทุมธานี


   เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมพิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9,6และ3 ประโยค ที่สอบผ่านในปีการศึกษา 2561 โดยภายในงานเปรียญธรรม 9,6,3 ประโยค เป็นเนื้อนาบุญให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมสักการะ โดยมีกัลยาณมิตรพรรณวดีและกัลยาณมิตรพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพระบาลี


    นอกจากนี้คณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่ผู้แทนเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสามเณรเปรียญธรรม จากนั้นพระมหาดำรง ปชฺโชตชโย ผู้แทนเปรียญธรรมได้กล่าวให้โอวาทเรียบเรียงโดยย่อว่า  เปรียญธรรม 9 ประโยค 6 ประโยค และ3 ประโยค ในวันนี้เป็นผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม ผู้ทรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยังคงอยู่ และจะยังคงอยู่ต่อไปได้ ด้วยญาติโยมทั้งหลายที่มาถวายกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรในครั้งนี้ ย่อมทำให้ท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ เป็นผู้มีดวงปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม ไปทุกภพทุกชาติ ทำให้คณะศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง